Menu

Obec Štěnovice
Obec Štěnovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Štěnovice
Obec Štěnovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čižická 133
33209 Štěnovice
Telefon: 377 916 202
Fax:
E-mail: podatelna@stenovice.cz
WWW: www.stenovice.cz/
ID Datové schránky: rpnbhd6
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Čižická 133
  33209 Štěnovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Čižická 133
  33209 Štěnovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: rpnbhd6
MONETA MONEY BANK Plzeň, Částkova 8: 35023704/0600 (MONETA Money Bank, a.s.)
00257303
DIČ: CZ00257303

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Štěnovice
  Čižická 133
  33209 Štěnovice
 • e-mailem: podatelna@stenovice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@stenovice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 377 916 202

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Štěnovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  obecni-urad/platne-vyhlasky-a-narizeni-obce/

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: licencni_smlouvy[1].doc (32 kB)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Štěnovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2010

zpráva 2010(2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,95 kB
Staženo: 997×

2011

zpráva 2011(2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,27 kB
Staženo: 923×

2012

výroční zpráva[1].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,75 kB
Staženo: 889×

2013

výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,07 kB
Staženo: 951×

2014

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,86 kB
Staženo: 930×

2015

2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 314,8 kB
Staženo: 944×

2016

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,62 kB
Staženo: 561×

2017

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 164,4 kB
Staženo: 572×

2018

Výroční zpráva 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 165,81 kB
Staženo: 340×

2019

2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 340,29 kB
Staženo: 351×

2020

Výroční zpráva za 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 340,25 kB
Staženo: 246×

2021

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,75 kB
Staženo: 174×

2022

Výroční zpráva o svobod.přístupu k informacím za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,54 kB
Staženo: 119×

2023

Výroční zpráva 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 207,6 kB
Staženo: 48×

2024

Dne 13.5.2024 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve znění - viz příloha:

Žádost o informace Štěnovice.pdf 

Poskytnutá informace.pdf 

 

Dne 26.2.2024 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pro reklamu umístěných na pozemcích parc.č. 536/7, 537/4, 536/9 a 545/1, vše v k.ú. Robčice u Štěnovic a dále na pozemcích parc.č. 772/1, 1103/4 a 1179/2, vše v k.ú. Štěnovice, v tomto znění:

a) Který den bylo vydáno povolení pro stavbu?

b) Který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba nemá platné povolení pro stavbu, byl podán podnět k zahájení řízení o odstranění stavby a žádost o vyrozumění, jak bylo s podnětem naloženo.

Poskytnutá informace 

 

Dne 5.1.2024 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, v tomto znění:

1. Vydal váš stavební úřad v termínu od 1. srpna 2023 do data podání této žádosti o informaci povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující toto povolení) pro výše uvedenou stavbu?

        a) Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.

       b) Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudována?

2. Vede v současné době váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu? Tento dotaz se týká pouze řízení zahájených po 1.8.2023.

      a) Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.

Poskytnutá informace

 

2023

Dne 15.7.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším, v tomto znění:

 1. Vydal váš stavební úřad v roce 2022 nebo 2023 povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?
 2. Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území byla stavba povolena/umístěna, a povolený výkon FVE.
 3. Pokud ano, byla uvedená stavba již zahájena (pokud touto informací stavební úřad disponuje), příp. byla již zkolaudována?
 4. Vede v současné době váš stavební úřad řízení o povolení (územní řízení, stavební řízení nebo společné řízení nebo veřejnoprávní smlouva toto povolení nahrazující) pro uvedenou stavbu?
 5. Pokud ano, žádám o sdělení jména stavebníka (žadatele), obce, na jejímž území je stavba navržena, a navrhovaný výkon FVE.

Poskytnutá informace.pdf (409.28 kB)

 

 

Dne 27.6.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o informace dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací:

1. Kopii smlouvy obce se společností AKK economy s.r.o., na základě které tato firma poskytuje účetní poradenství obci Štěnovice v letech 2021 - 2023, zda pracovníci této společnosti poskytují pouze poradenství nebo i pořizují nějaké záznamy do účetního systému obce, případně provádí nějaké závěrkové operace v účetním systému 

2. Kopii žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - Místní komunikace č. DT 117d8210A, pro opravu místní komunikace v ulici Na Šancích, podanou v roce 2021

3. Kdo žádost (uvedenou v bodě 2) podával a kdo ji zpracoval

Poskytnutá informace:

Odpověď na žádost dle zák. č. 106_1999 Sb. (56.96 kB)

Smlouva (589.45 kB)

Žádost o dotaci (1.46 MB)

 

 

 

Dne 17.5.2023  na základě stížnosti občana proti postupu Obce Štěnovice při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodnutí, kterým přikázal požadované informace občana ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídit. 

Poskytnutá informace:

Poskytnutá informace (407.57 kB)

 

 

Dne 28.04.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o informace, jaký je vývoj s černou stavbou na pozemcích parc.č. 1069/2, 1069/3, 1072/3 v k.ú. Štěnovice. A dále žádost o výpis kompletní korespondence, jak bylo v této věci jednáno ze strany stavebního úřadu.

Poskytnutá informace.pdf (410.61 kB)

 

Dne 12.04.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o informace:

 1. Zda stavební úřad vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.
 2. Žádost o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.10.2022 doposud, a to pouze u právnických osob (v případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz).
 3. Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká, a to pouze u právnicých osob.
 4. Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob.

Poskytnutá informace.pdf (373.18 kB)

 

Dne 20.3.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, místostarostovi Davidovi Laštovkovi doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o: 

 • poskytnutí pravdivých informací ohledně pracovního zařazení matrikářky obce
 • žádost o vysvětlení kdo v komunálních volbách získal preferenční hlasy a jestli ví, co tento pojem znamená. Dále vysvětlení zda-li je mu znám princip voleb do obecního zastupitelstva. 

Odpověď na žádost dle zák. č. 106_1999 Sb. (46.59 kB)

 

Dne 9.3.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, místostarostovi Davidovi Laštovkovi doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o informaci na jakém odboru krajského úřadu proběhla jeho schůzka dne 16.2.2023, kdo ze zástupců byl přítomen a co bylo na programu jednání a jeho časové rozpětí (tzn. od - do). 

Odp.dle zák.106_1999 Sb..pdf (345.79 kB)

Dne 19.1.2023 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o počet stavebních povolení a ohlášení staveb, a to za roky 2015 - 2022, a dále počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitivní archeologickou situací a provedením archeologického výzkumu/dohledu (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči) s doloženým tzv. expertním listem, rovněž za roky 2015 - 2022.

Poskytnutá informace.pdf (656.8 kB)

 

2022

Dne 3.10.2022 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o:

- Poskytnutí kopií rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 doposud.
- Sdělení o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména údaje o nemovitostech, kterých se projednávané odstranění týká.
- Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu.
 
 

Dne 6.9.2022 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o:

1. Hlavní kniha z období 1. pololetí 2022

2. Náklady na opravu obecní multikáry po jednotlivých letech za odbdobí 2015-2022

3. Průkaz energetické náročnosti budovy Obecního úřadu

4. Smlouvu obce se společností AKK economy

5. Zápisy finančního výboru za rok 2020

6. Výkaz FIN za období 7/2022 a hlavní kniha za období 1-7/2022

Poskytnutá informace..pdf (39.84 kB)

Náklady na multicar (162.82 kB)     PENB (227.95 kB)    Smlouva (122.45 kB)    Zápis č. 1 (356.63 kB)    Zápis č. 2 (826.85 kB)

 

Dne 29.8.2022 na základě stížnosti občana proti postupu Obce Štěnovice při vyřizování žádoti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Plzeňského kraje  rozhodnutí, kterým nařídil poskytnout doplněnou informaci o výpis z majetkové evidence vodovodů a kanalizací za období 2014 - 2021.

Poskytnutá informace.pdf (45.94 kB)

 

Dne 23.08.2022 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o: 

1. Poskytnutí pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnankyně OÚ Štěnovice paní --------- a dále informace o tom, od kdy do kdy byla zaměstnancem OÚ Štěnovice a na jaké pracovní pozici, a informaci o tom, zda byly dané zaměstnankyni poskytnuty odměny nad rámec běžného platu či jiná finanční plnění ze strany představitelů obce.

2. Informace o tom, jakým způsobem bylo ze strany představitelů obce provedeno šetření ohledně odpovědnosti ostatních osob za schodek v pokladně a zda byla z uvedeného vyvozena u někoho osobní odpovědnost, a jaká byla přijata opatření, aby k obdobné situaci do budoucna nedošlo.

3 Informaci o tom, kdo poskytuje obci právní služby včetně poskytnutí smlouvy, na základě které jsou tyto služby poskytovány, dále přehled úhrad za právní služby za poslední tři roky.

4. Informaci o tom, jakým způsobem byl právní zástupce vybrán, zda bylo osloveno více zájemců a dokumenty z výběrového řízení.

5. Informaci o tom, zda byl v posledních osmi letech právní zástupce v nějakém příbuzenském poměru  k osobě starosty či místostarosty.

Poskytnutá informace.pdf (406.31 kB)

 

Dne 07.07.2022 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o: 

1. Výpis z majetkové evidence vodovodů a kanalizací obce Štěnovice za období 2014-2021 (konečný stav k 31.12. jednotlivých roků) předepsané zákonem č. 274/2001 Sb. a vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Pro jednotlivé skupiny majetku požadováno uvést údaje o hodnotě v reprodukční pořizovací ceně v mil. Kč a délce potrubí v km.

2. Platný kanalizační řád obecní kanalizace 

Poskytnutá informace..pdf (45.41 kB)

 

 

Dne 04.05.2022 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se uzavřených smluv o užívání pozemku parc.č. 650/1 za 5 let, soudních sporů nebo jiných řízení v souvislosti s rekonstrukcí MŠ a stavebního řízení na stavbu haly v Robčicích.

Poskytnutá informace (654.15 kB)

Příloha (397.64 kB)

 

2021

Dne 29.11.2021 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se informace ohledně generelu vodovodu obce, závěrečné zprávy Vodárny Plzeň a.s., pasportu komunikací a výsledky ankety občanů v roce 2015.

Poskytnutá informace .pdf (35 kB)

 

Dne 26.10.2021 byla Obecnímu úřadu Štěnovice, odboru výstavby, doručena žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nedokončených stavebních řízení s podlažní plochou nad 800 m.

Poskytnutá informace.pdf (313.69 kB)

 

Dne 09.06.2021 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  týkající se informace o soudních sporech obce od roku 2020 a dál, a týkající se poskytnutí seznamu smluv, které nebyly schváleny současným zastupitelstvem obce. 

Poskytnutá informace.pdf (285.74 kB)

 

Dne 15.2.2021 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Poskytnutá informace.pdf (354.12 kB)

 

Dne 4.3. 2021 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena stížnost na postup při vyřizování informace ze dne 15.2.2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Poskytnutá informace.pdf (170.67 kB)

 

2020

Dne 5. 2. 2020 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí platných směrnic obecního úřadu.

Poskytnutá informace.pdf (246.11 kB)

 

Dne 17. 6. 2020 byla Obecnímu úřadu Štěnovice doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí Studie umístění parkoviště v ulici K Lomu.

Poskytnutá informace.pdf (38.07 kB)

 

2019

Žádost ze dne 2. 9. 2019 a reakce na ni:

zadost_1.pdf (56.25 kB)

odpoved_1.pdf (30.65 kB)

Žádost ze dne 19. 8. 2019 a reakce na ni: 

zadost_2.pdf (320.47 kB)

odpoved_2.pdf (33.85 kB)

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Překlad (translations)

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 29/14 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 24/16 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 17/13 °C

Svátek

Svátek má Květa

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 20. 6. 2024, 8:03:26

Publicita projektu MŠ Štěnovice

Publicita